Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a objasnit, proč jsou všechny tři fáze pro realizaci výkonnostního marketingu stěžejní.

Obsah

Úvod

Příprava na výkonnostní marketing pomocí STP

Integrace STP do kampaní výkonnostního marketingu

Výzvy a jejich možná řešení při implementaci STP

Závěr

FAQ

Úvod

Výkonnostní marketing je jedním ze základních prvků jak pro růst, tak i pro dosažení celkového úspěchu firem. Zaměřuje se totiž na provedení konkrétních akcí, jako je např. prodej či získání určitého počtu potenciálních zákazníků. Základem této přípravy je známá strategická trojice segmentace, cílení a positioning - rámec, který marketingové specialisty vede k identifikaci nejhodnotnějších zákazníků, jejich účinnému zacílení a postavení své nabídky tak, aby měla co největší ohlas. 

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP a objasnit, proč jsou všechny tři uvedené fáze pro výkonnostní marketing stěžejní. Zaměříme se také na to, jak lze díky této strategii vytvořit kampaně, které nejen dosáhnou svých cílů, ale dokonce je i překonají. 

Pochopením a implementací modelu STP si můžete zkrátka zajistit, že vaše marketingové činnosti nebudou 'jen' viditelné nebo slyšitelné, ale že budou mít i pozitivní dopad na vaše výsledky, což vám usnadní cestu k trvalému růstu a k získání konkurenčních výhod.

Příprava na výkonnostní marketing pomocí STP

Jakmile se rozhodnete aplikovat výkonnostní marketing, je dobré využít model STP (segmentace, cílení a positioning) a připravit si tak základy pro efektivní kampaně. V rámci této přípravy nejde jen o pochopení trhu, ale také o strategické sladění marketingových aktivit, které vám zajistí co nejlepší engagement a počet konverzí. 

Segmentace (3)

Příprava na segmentaci

Ve fázi segmentace dochází k rozčlenění trhu na snadno spravovatelné, homogenní skupiny na základě společných charakteristik. Tento pečlivý proces zahrnuje následující činnosti:

 • Výzkum a sběr dat: Začněte shromažďováním komplexních údajů o trhu. Může jít o demografické údaje, nákupní chování či psychografické profily. K sestavení obsahově bohatého souboru dat využijte nástroje, jako jsou průzkumy mezi zákazníky, analýzy sociálních sítí nebo zprávy o průzkumu trhu.

 • Definice kritérií: Definujte si jasná kritéria pro segmentaci publika, která mohou zahrnovat např. širší spektrum demografických faktorů (lokace, věk, pohlaví...), ale i přesnější psychografické a behaviorální ukazatele (nákupní chování, cesta zákazníka, engagement...). Cílem je identifikovat segmenty, které jsou početné, dostupné a které reagují na vaše marketingové aktivity.

 • Identifikace segmentů: Po stanovení kritérií identifikujte jednotlivé segmenty trhu. Každý segment by měl představovat jedinečnou podmnožinu trhu se specifickými potřebami a preferencemi. 

Segmentace (1)

Strategie cílení

Po identifikaci segmentů je třeba vybrat nejhodnotnější segment (segmenty), na který (které) se zaměří vaše marketingové prostředky. Při tomto výběru je třeba vycházet z:

 • Potenciálu růstu: Vyhodnoťte, které segmenty vykazují slibné růstové trendy a ochotu zapojit se do spolupráce s vaší značkou.

 • Analýza ziskovosti: Posuďte potenciální ziskovost každého segmentu na základě faktorů, jako je kupní síla a loajalita.

 • Náklady na akvizici: Zohledněte náklady na oslovení každého segmentu. Nižší náklady na akvizici obvykle znamenají vyšší potenciál ziskovosti.

Stanovení positioningu

Poslední krok, positioning, zahrnuje vytvoření přesvědčivé nabídky hodnoty, která bude rezonovat s cílovým segmentem. V této fázi odlišíte svou značku a nabídku těmito způsoby:

 • Tvorba hodnotové nabídky: Vyjádřete jasný a přesvědčivý důvod, proč by si váš cílový segment měl vybrat vaši značku namísto konkurence.

 • Obsahová strategie: Vypracujte sdělení a obsah, které budou přímo reagovat na zjištěné potřeby a přání vašeho cílového segmentu a posílí jedinečnou pozici vaší značky.

 • Průběžná optimalizace: Využívejte zpětnou vazbu a údaje o výkonnosti ke zdokonalování vaší strategie, abyste zajistili, že pro vaši cílovou skupinu zůstane neustále relevantní a přesvědčivá.

Snímek obrazovky 2024-02-27 100805
Obrázek je pouze ilustrační

Jak můžete vidět, každá značka má své určité postavení. Některé značky jsou známy tím, že nabízí velmi kvalitní produkt, avšak za vysokou cenu. Jiné se naopak snaží bojovat s konkurencí stanovením nízké ceny, což se však podepisuje na kvalitě. Z toho vyplývá, že byste si rovněž měli vytvořit podobný graf a definovat si, na jaké pozici byste se chtěli nacházet, kde se skutečně nacházíte, a současně kde se nachází vaše konkurence.

Integrace STP do kampaní výkonnostního marketingu

Jak začlenit strategii STP do výkonnostních marketingových kampaní?

 1. Kreativy a sdělení na míru: Využijte poznatky získané při segmentaci a cílení k vytvoření takových sdělení a kreativ, které budou přímo odpovídat zájmům, potřebám a preferencím vybraných segmentů publika. Přizpůsobený obsah zvyšuje relevanci a engagement, což vede k vyšší míře konverze.

 2. Výběr kanálů: Využijte znalosti o svých cílových segmentech k určení nejefektivnějších kanálů pro jejich oslovení. Ať už se jedná o platformy sociálních sítí, e-mail marketing, vyhledávače nebo display reklamu, vyberte si kanály, kde je vaše publikum nejaktivnější a nejvstřícnější.

 3. Kvalitní positioning: Klíčové je postavení vašeho produktu nebo služby tak, abyste zdůraznili jeho jedinečnou hodnotu. Využijte údaje ze strategie positioningu ke zdůraznění výhod a vlastností, které jsou pro vaši cílovou skupinu nejdůležitější, a odlište tak svou nabídku od konkurence na trhu.

 4. Monitorování a optimalizace výkonu: Je-li STP základem vašich kampaní, můžete neustále sledovat výkonnostní ukazatele a shromažďovat zpětnou vazbu od publika. Tento přístup založený na datech umožňuje průběžnou optimalizaci, která zajistí, že vaše kampaně zůstanou účinné a efektivní při oslovování cílových segmentů.

Výzvy a jejich možná řešení při implementaci STP

V této části se zaměříme na běžné výzvy a jejich praktická řešení pro všechny tři kroky modelu STP:

Potenciální výzvy při segmentaci


Výzva
: Zahlcení daty
Vzhledem k obrovskému množství dostupných dat může být identifikace relevantních dat pro segmentaci poměrně složitým úkolem.

 • Řešení:
  Zaměřte se na klíčové datové body, které jsou v souladu s vašimi obchodními cíli. Využívejte nástroje pro analýzu dat (Google Analytics, HubSpot, Mixpanel, Hotjar...), které dokáží filtrovat a třídit data na základě předem definovaných kritérií, což usnadňuje jejich správu a interpretaci.

Výzva: Identifikace nejhodnotnějších segmentů
Ne všechny segmenty jsou stejně rentabilní nebo obecně vhodné pro zacílení.

 • Řešení:
  Proveďte důkladnou analýzu potenciální návratnosti investic každého segmentu. Zvažte faktory, jako je velikost, potenciál růstu, soulad s hodnotami vaší značky a nabízeným portfoliem produktů.

Potenciální výzvy při cílení


Výzva
: Překrývání segmentů
Překrývání segmentů může vést ke zmatkům v cílení a zasílání zpráv.

 • Řešení:
  Jasně definujte každý segment se specifickými charakteristikami, abyste minimalizovali jejich překrývání. Používejte cílená sdělení, která rezonují s jedinečnými aspekty každého segmentu.

Výzva: Přizpůsobení se dynamickým podmínkám na trhu
Rychlé změny tržních podmínek mohou způsobit, že dříve definované segmenty a cíle přestanou být relevantní.

 • Řešení:
  Pravidelně revidujte a aktualizujte své segmenty a cílové trhy na základě nejnovějších průzkumů trhu a spotřebitelských trendů. Zůstaňte flexibilní a buďte připraveni změnit svou strategii podle potřeby.

Potenciální výzvy při positioningu


Výzva
: Odlišení se od konkurence
Vyniknout mezi velkým množstvím konkurentů může být velmi obtížné.

 • Řešení:
  Zaměřte se na svou jedinečnou prodejní nabídku (USP) a ujistěte se, že je jasně sdělována prostřednictvím všech marketingových kanálů. Pochopte, co je pro vaši cílovou skupinu skutečně důležité, a přizpůsobte positioning tak, abyste tyto aspekty zdůraznili.

Výzva: Zachování konzistentního positioningu napříč kanály
Zdá se to být jasné, ale v praxi se velmi často stává, že se positioning jedné a té samé firmy napříč kanály výrazně liší.

 • Řešení:
  Vypracujte si komplexní positioningové stanovisko, kterým se bude řídit veškerá marketingová komunikace. Zajistěte, aby všechny marketingové týmy byly sladěny a rozuměly základní strategii positioningu.

Další tipy pro překonání výzev s modelem STP

 • Využijte technologie: Využívejte CRM systémy, analytické nástroje a platformy pro automatizaci marketingu ke shromažďování informací, správě dat a automatizaci cílených kampaní.

 • Neustálé vzdělávání: Sledujte trendy v oboru, změny chování spotřebitelů a technologický pokrok, které mohou ovlivnit vaši STP strategii.

 • Zpětná vazba od zákazníků: Pravidelně získávejte zpětnou vazbu od své cílové skupiny, abyste pochopili její měnící se potřeby a vnímání, což vám umožní odpovídajícím způsobem upravit vaši strategii.

Závěr

Model STP (Segmentation, Targeting, Positioning) je efektivní rámec, který, je-li šikovně začleněn do výkonnostních marketingových strategií, může výrazně zvýšit účinnost a efektivitu vašich kampaní. Pečlivou segmentací trhu, přesným zacílením na nejperspektivnějších segmentů a stanovení nabídky tak, aby přímo oslovila vybranou cílovou skupinu, položíte základy pro marketingové kampaně, které budou mít silný ohlas u vašeho publika. 

Toto strategické sladění zajistí, že každý marketingový výdaj bude vynaložen rozumně, což povede k vyšší míře konverze, podpoří loajalitu ke značce a v konečném důsledku přispěje k celkovému úspěchu vašeho podnikání. Jakmile budete chtít začít využívat výkonnostního marketingu, využijte model STP jako vodítko pro tvorbu kampaní, které nejen osloví, ale také skutečně zaujmou vaši cílovou skupinu, čímž vaše značka vynikne na dnešním přeplněném trhu.

Pokud si však nevíte rady, jak model STP implementovat nebo dokonce vytvořit, neváhejte nás kontaktovat a domluvte si bezplatnou konzultaci. Naši specialisté na výkonnostní marketing vám s tímto nelehkým úkolem velmi rádi pomohou.

FAQ

1. Co je to STP?

STP je zkratka pro Segmentaci, Targeting a Positioning - strategický přístup v marketingu, jehož cílem je identifikovat a oslovit specifické publikum na míru šitými sděleními.

2. Proč je segmentace důležitá?

Segmentace pomáhá marketingovým specialistům rozdělit široký trh na menší skupiny s podobnými potřebami nebo charakteristikami.

3. Jak funguje cílení v rámci STP?

Cílení zahrnuje výběr tržních segmentů, na které se lze zaměřit, na základě jejich potenciální hodnoty pro firmu, jako je ziskovost, velikost a dostupnost.

4. Co je to positioning?

Positioning je způsob, jakým je výrobek nebo značka vnímána v myslích cílové skupiny, a odlišuje ji od konkurence zdůrazněním jedinečných výhod nebo vlastností.

5. Lze STP využít v digitálním marketingu?

Ano, STP je v digitálním marketingu vysoce efektivní, protože umožňuje personalizované reklamní a obsahové strategie, které oslovují konkrétní segmenty publika.

6. Jak vybrat správný cílový segment?

Zvažte faktory, jako je velikost trhu, potenciál růstu, ziskovost a to, jak dobře můžete uspokojit potřeby daného segmentu ve srovnání s konkurencí.

7. Je STP určen pouze pro velké společnosti?

Ne, z využití modelu STP mohou těžit firmy všech velikostí, aby efektivněji oslovily své cílové zákazníky a navázaly s nimi kontakt.

8. Jak často bych měl/a revidovat svou STP strategii?

Pravidelně revidujte a upravujte svou strategii STP, abyste reagovali na změny na trhu, zpětnou vazbu od zákazníků a dynamiku konkurence, a to nejméně jednou ročně nebo podle potřeby.

Témata: Performance Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

8 důležitých kroků pro správné nastavení Zoho CRM

Prohlédněte si 8 klíčových kroků pro nastavení Zoho CRM a maximalizujte jeho využití ve vaší firmě. ...

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Inside sales strategie: Jak přeměnit leady v zisk?

Tento článek se zabývá podstatou Inside sales, objasňuje jeho výhody a zkoumá základní nástroje a ...

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

Běžný firemní prodej vs. product-led prodej

V tomto článku se zaměříme na to, co to je prodej řízený produktem a jak jej začlenit do firemní ...

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Jak se připravit na spuštění výkonnostního marketingu?

Tento článek si klade za cíl proniknout do základů STP (Segmentace, Cílení, Positioning) a ...

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...