Nejčastější problémy při generování B2B leadů a jak je řešit

Tento článek se zabývá běžnými nástrahami, na které firmy při svém úsilí o generování leadů často narážejí.

Obsah

Úvod

Principy generování B2B leadů

Problém č. 1: Identifikace cílové skupiny

Problém č. 2: Vytváření málo poutavého obsahu

Problém č. 3: Využití špatných kanálů

Problém č. 4: Prioritizace kvantity nad kvalitou

Problém č. 5: Neměření návratnosti investic a absence analytiky

Závěr

FAQ

Úvod

V dynamickém světě business-to-business (B2B) marketingu stojí snaha o efektivní generování leadů v popředí strategického plánování. Generování leadů, umění přilákat a přeměnit cizí uživatele na potenciální obchodní partnery, je v oblasti B2B více než jen fráze; je to klíčová složka pro udržení růstu a zvýšení příjmů. Orientace v tomto prostředí je však plná výzev, které mohou zhatit i ty nejlépe míněné strategie.

V tomto článku prozkoumáme mnohostrannou povahu těchto problémů, od určení správné cílové skupiny až po využití vhodných kanálů. A co je důležitější, nabídneme praktická řešení a postřehy, jak tyto překážky obejít. Naším cílem je vybavit B2B společnosti znalostmi a nástroji potřebnými nejen ke generování leadů, ale i k získávání vysoce kvalitních leadů, které se promítnou do hmatatelných obchodních výsledků.

Principy generování B2B leadů

Generování B2B leadů je proces identifikace a kultivace potenciálních zákazníků pro produkty nebo služby firmy. Na rozdíl od marketingu B2C (business-to-consumer), kde je marketing zaměřen na jednotlivé spotřebitele, se marketing B2B zaměřuje na jiné firmy. Toto rozlišení je zásadní, protože ovlivňuje strategie a kanály používané pro generování leadů. 

V kontextu B2B se na rozhodovacím procesu často podílí více zainteresovaných stran a může být složitější a zdlouhavější. V důsledku toho musí být strategie generování leadů přizpůsobeny specifickým potřebám, výzvám a rozhodovacím procesům firem. 

Efektivní generování B2B leadů není jen o kvantitě, ale i o generování vysoce kvalitních leadů, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že se změní v dlouhodobé a ziskové obchodní vztahy. 

Pochopení těchto nuancí je klíčem k vytvoření úspěšných strategií generování B2B leadů, které povedou k udržitelnému obchodnímu růstu.

B2B vs B2C

Nyní se zaměříme na nejčastější problémy s úspěšným generováním B2B leadů:

#1 (8)

Problém č.1: Identifikace cílové skupiny

Jednou z hlavních výzev při generování B2B leadů je přesná identifikace cílové skupiny. V prostředí plném různorodých firem je klíčové zaměřit se na konkrétní skupinu, která by měla z vašeho produktu nebo služby největší prospěch. Tento proces může být náročný, protože nesprávně určená cílová skupina může vést k plýtvání zdroji i úsilím.

Složitost na trzích B2B spočívá v tom, že cílová skupina často nezahrnuje pouze jednoho člověka, ale skupinu osob s rozhodovací pravomocí v rámci organizace. Každá z těchto zúčastněných stran může mít jiné potřeby, preference a bolestivá místa. Pochopení této dynamiky publika je klíčové. Je nutné se ponořit do průzkumu trhu a využívat nástroje, jako jsou analýzy odvětví, rozhovory se zákazníky či analýzy konkurence, aby mohla vzniknout komplexní představa o potenciálních klientech.

Klíčem k úspěchu je vytvoření podrobných osobností kupujících (buyer personas), které představují typické účastníky nákupního procesu. Tyto persony by měly zahrnovat názvy pracovních pozic, problémy specifické pro dané odvětví, cíle a motivace, které vedou k jejich rozhodování. Přizpůsobení marketingového úsilí a úsilí o generování potenciálních zákazníků těmto personám zajistí, že vaše sdělení bude rezonovat se správným publikem, což zvýší pravděpodobnost generování vysoce kvalitních potenciálních zákazníků, u nichž je větší pravděpodobnost, že nakoupí.

#1 (3)

Problém č. 2: Vytváření málo poutavého obsahu

Klíčovou výzvou v oblasti generování B2B leadů je vytváření obsahu, který bude rezonovat s odborným publikem. V oblasech, kde jsou lidé s rozhodovacími pravomocemi neustále bombardováni informacemi, je vytváření obsahu, který vynikne a zaujme sice náročné, ale zásadní. Klíčem k úspěchu je nejen informovat, ale také zaujmout a přesvědčit.

Poutavý obsah pro B2B musí být informativní, relevantní a přizpůsobený specifickým potřebám a bolestivým místům cílové skupiny. Jde o to najít správnou rovnováhu mezi autoritativností a přístupností. To zahrnuje hluboké porozumění trendům v daném odvětví, výzvám a preferencím publika. Typy obsahu mohou být velmi různé - od whitepaperů a případových studií až po webináře a interaktivní nástroje. Každý formát slouží jinému účelu a je určen pro různé fáze cesty kupujícího.

Kromě toho hraje velmi důležitou roli také vyprávění příběhů. Díky vyprávění, které se opírá o skutečné problémy, řešení a úspěchy, se obsah stává srozumitelným a zapamatovatelným. Použití kombinace poznatků založených na datech a přesvědčivých vyprávění zajišťuje, že obsah nejen informuje, ale také inspiruje k akci. 

Pro udržení engagementu a relevance ve stále se vyvíjejícím B2B prostředí je také zásadní udržovat obsah svěží, pravidelně aktualizovaný a optimalizovaný pro různé platformy.

#1 (4)

Problém č. 3: Využití špatných kanálů

Výběr nejefektivnějších kanálů pro generování B2B kontaktů je zásadní výzvou, která může významně ovlivnit úspěch vašeho úsilí. Digitální prostředí nabízí nepřeberné množství platforem, z nichž každá má jedinečné přednosti a typy publika. Klíčovou výzvou není jen přítomnost na více kanálech, ale hlavně výběr těch správných, které odpovídají tomu, kde vaše cílové publikum tráví čas a činí obchodní rozhodnutí.

Tradiční kanály, jako je e-mail marketing, LinkedIn a oborově zaměřené akce, zůstávají základem v oblasti generování B2B leadů. Vzestup digitálního marketingu však přinesl nové cesty, jako je cílená reklama na sociálních sítích, SEO (optimalizace pro vyhledávače) a obsahový marketing prostřednictvím blogů a webinářů. Každý z těchto kanálů je určen pro různé fáze cesty kupujícího. Například LinkedIn může být účinnější pro počáteční oslovení a navázání kontaktů, zatímco podrobné whitepapery a případové studie umístěné na vašich webových stránkách mohou vychovávat potenciální zákazníky dále v procesu.

Výzva spočívá nejen ve výběru správné kombinace kanálů, ale také v jejich plynulé integraci, která vytvoří ucelenou strategii generování potenciálních zákazníků. Jde o to zajistit konzistentnost sdělení napříč platformami a zároveň přizpůsobit obsah tak, aby odpovídal kontextu jednotlivých kanálů. Pravidelná analýza a úpravy na základě výkonnostních ukazatelů jsou zkrátka nezbytné pro identifikaci nejplodnějších kanálů a optimalizaci strategií pro dosažení lepších výsledků.

#1 (5)

Problém č. 4: Prioritizace kvantity nad kvalitou 

Častým úskalím při generování B2B leadů je důraz na kvantitu před kvalitou. Generování velkého množství potenciálních zákazníků se může zpočátku zdát působivé, ale pokud se tyto potenciální zákazníky nepromění v tržby, je vynaložené úsilí a prostředky zbytečné. Opravdovou výzvou je přilákat potenciální zákazníky, kteří mají skutečný zájem a kteří se pravděpodobně stanou hodnotnými zákazníky.

Kvalitní potenciální zákazníci jsou ti, kteří odpovídají profilu ideálního zákazníka společnosti a projevují skutečný zájem nebo potřebu o produkt či službu. Takoví potenciální zákazníci mají vyšší míru konverze, což vede k efektivnějším prodejním cyklům a lepší návratnosti investic. Aby byla zajištěna kvalita, musí firmy upřesnit kritéria cílení a zaměřit se na faktory, jako je odvětví, velikost společnosti, pracovní pozice a bolestivá místa. Tento cílený přístup vyžaduje hluboké pochopení trhu a konkrétních problémů, které produkt nebo služba řeší.

Účinným způsobem, jak posoudit kvalitu potenciálních zákazníků, je zavedení systémů hodnocení potenciálních zákazníků. Přiřazením hodnot různým činnostem a chování mohou firmy kvantifikovat úroveň zájmu a pravděpodobnost nákupu leadů. Tento systém umožňuje prodejním týmům upřednostňovat potenciální zákazníky, kteří jsou více zaujatí a připraveni učinit rozhodnutí, což zajišťuje cílenější a efektivnější prodejní přístup.

#1 (7)

Problém č. 5: Neměření návratnosti investic a absence analytiky

Měření návratnosti investic (ROI) a efektivní využití analytiky je v oblasti generování B2B leadů zásadní, ale často složitou výzvou. Schopnost přesně sledovat a interpretovat data určuje, jak dobře firma chápe účinnost svých strategií generování leadů. Cesta ke kvantifikovatelným výsledkům je však zatížena složitostmi, především kvůli dlouhým prodejním cyklům a mnoha kontaktním bodům typickým pro B2B transakce.

Prvním krokem k překonání této výzvy je stanovení jasných metrik a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které jsou v souladu s obchodními cíli. Mezi ně může patřit míra konverze leadů, náklady na lead nebo celoživotní hodnota zákazníka. Pro sledování těchto ukazatelů napříč různými kanály a kampaněmi je nezbytné mít k dispozici robustní analytický systém. Nástroje, jako je CRM softwary a platformy pro automatizaci marketingu, mohou poskytnout cenné informace o chování leadů a výkonnosti kampaní.

Samotná data však nestačí. Skutečná výzva spočívá v interpretaci těchto dat, aby bylo možné získat užitečné poznatky. To zahrnuje pochopení cesty, kterou potenciální zákazník prochází od prvního kontaktu až po konečnou transakci a určení, které strategie a styčné body jsou nejefektivnější.

Pravidelné přezkoumávání a analyzování těchto údajů pomáhá zdokonalovat taktiky generování potenciálních zákazníků a zajišťuje, že zdroje jsou investovány do oblastí s největším dopadem. Jedná se o nepřetržitý proces testování, učení se a upravování strategií pro optimalizaci návratnosti investic.

Závěr

Orientace ve složitém prostředí generování B2B leadů vyžaduje strategický přístup s ohledem na různé problémy, které mohou bránit úspěchu. Každá výzva, od přesné identifikace cílové skupiny přes tvorbu poutavého obsahu, využití správných kanálů, zaměření se na kvalitu leadů až po efektivní měření návratnosti investic, představuje příležitost ke zdokonalení a vylepšení strategie generování leadů. 

Klíč spočívá v pochopení, že tyto výzvy nejsou jen překážkami, ale současně i odrazovými můstky, které vedou k vybudování účinnějších, efektivnějších a přínosnějších procesů generování leadů.

Pokud si však s některými výzvami stále nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si bezplatnou konzultaci. Naši specialisté mají s generováním leadů bohaté zkušenosti, takže vám velmi rádi pomohou přímo s vaším konkrétním problémem.

FAQ

1. Co je to generování leadů?

Je to proces identifikace a získávání potenciálních obchodních zákazníků pro vaše produkty nebo služby.

2. Proč je identifikace cílové skupiny důležitá?

Zajišťuje, že se marketingové úsilí zaměří na firmy, které budou mít o vaši nabídku s největší pravděpodobností zájem, čímž se zlepší kvalita leadů.

3. Co charakterizuje poutavý obsah pro B2B?

Obsah, který je informativní, relevantní a přizpůsobený konkrétním potřebám a problémům cílové skupiny.

4. Jak vybrat správné kanály pro generování B2B leadů?

Vyberte kanály podle toho, kde je vaše cílová skupina nejaktivnější a jakým způsobem činí obchodní rozhodnutí.

5. Proč upřednostnit kvalitu leadů před kvantitou?

Kvalitní leady se s větší pravděpodobností promění v tržby, což nabízí lepší návratnost investic.

6. Jak lze měřit návratnost investic při generování B2B leadů?

Stanovte si jasné metriky a klíčové ukazatele výkonnosti, používejte analytiku k jejich sledování a interpretujte data k upřesnění svých taktik.

7. Jaká jsou běžná úskalí při generování B2B leadů?

Špatná identifikace cílové skupiny, vytváření obecného obsahu, výběr neefektivních kanálů a neefektivní měření návratnosti investic.

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...

Jak vytvořit cross channel kampaň

Jak vytvořit cross channel kampaň

V tomto článku vám poskytneme srozumitelný a krok za krokem vedený postup pro tvorbu úspěšné ...

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Náš komplexní průvodce vás provede kroky, které vám pomohou vybrat ten správný CRM systém a taktéž ...

Co je to Cross Channel Marketing?

Co je to Cross Channel Marketing?

Naučte se, jak efektivně spojovat a koordinovat různé komunikační kanály pro maximální dosah a ...

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Už jste slyšeli o Flowboost Labelizer? Přinášíme vám stručný přehled, jak s jeho pomocí můžete u ...