Marketingové operace: Tipy a triky pro maximální výkon

Tento článek pojednává o tom, co jsou to Marketing Operations, z jakých segmentů se skládají a jak procesně fungují.

Obsah

Úvod

Co jsou to Marketing Operations?

Význam Marketing Operations

Hlavní segmenty Marketing Operations

Strategie pro Marketing Operations

Závěr

FAQ

Úvod

V neustále se vyvíjejícím prostředí moderního byznysu se marketingové operace (nebo též Marketing Ops, MOps, Marketing Operations) začaly postupně stávat jedním z klíčových prvků, které podporují efektivitu a výkonnost celé firmy. Ve své podstatě Marketing Ops představují propojení technologií, procesů a dat s cílem optimalizovat marketingové strategie a zvýšit jejich celkovou výkonnost.

Vzhledem k tomu, že se dnešní firmy potýkají se složitostmi digitální transformace a stále konkurenčnějším trhem, stává se úloha oddělení Marketing Ops stále důležitější. Tento systém stojí na pomezí mezi inovacemi a efektivitou a umožňuje organizacím přijímat rozhodnutí na základě informací, optimalizovat alokaci zdrojů a v konečném důsledku i podporovat udržitelný růst.

Co to jsou Marketing Operations?

Marketingové operace (MOps) jsou skrytým pilířem marketingu, který je mnohdy opomíjen, ale má zcela zásadní dopad na celkový úspěch. Zahrnuje klíčové procesy a úkoly, které zajišťují hladkou a efektivní realizaci marketingových kampaní. 

Odborníci v této oblasti se denně věnují správě a vylepšování systémů a technologií, které jsou klíčové pro vývoj veškerých marketingových iniciativ.

Zde je jednoduché přirovnání:

Představte si marketingovou kampaň jako závodní automobil, který se řítí ke svému cíli. Marketingové oddělení je zkušený tým v boxech, který pečlivě seřizuje motor, mění pneumatiky a doplňuje palivo, přičemž zaručuje, že každá součástka funguje bezchybně, aby během závodu nedošlo k žádnému selhání.

Kompetence týmů zabývajících se Marketing Operations jsou velmi rozmanité:

 • Systémy: Jsou to architekti a implementátoři špičkových automatizačních systémů a softwarů, které jsou pro řízení úspěšných marketingových kampaní nezbytné. Patří sem například i stanovení strategie, jak a kde tým získává a zapojuje potenciální zákazníky.

 • Správa dat: Data jsou kompasem, který marketingové oddělení vede při identifikaci publika a vytváření strategií pro jeho efektivní oslovení. Hrají také klíčovou roli při vyhodnocování úspěšnosti předchozích kampaní s využitím poznatků založených na datech.

 • E-mailové a CRM procesy: Jsou to správci komunikačních kanálů se zákazníky, kteří spravují infrastrukturu podporující e-mail marketing a řízení vztahů se zákazníky (CRM).

 • Řízení projektů: Vytvářejí a dokumentují efektivní procesy nezbytné pro dosažení všech stanovených cílů a zajišťují, aby všichni členové týmu byli na stejné vlně a aby každá kampaň probíhala precizně a efektivně.

PROCESY

Význam Marketing Operations

Marketingové operace slouží jako spojovací článek mezi jednotlivými strategiemi a konkrétními činnostmi, a rovněž hraje i zásadní roli při zpracování různých prvků marketingových strategií:

Implementace strategie: MOps pomáhá transformovat rozsáhlé marketingové strategie do konkrétních, zvládnutelných akcí a zajišťuje soulad s nadřazenými cíli, což zahrnuje:
 • Posouzení výzev spojených s produktem
 • Využití identifikovaných příležitostí
 • Dodržování základních marketingových hodnot

Management jednotlivých složek: Marketingové operace poskytují rámec pro řízení různých aspektů marketingového plánu a zajišťují jeho soudržnost a směřování.

Srozumitelnost při realizaci: S efektivními marketingovými operacemi jsou kroky pro realizaci marketingových plánů transparentní a jednoduché, bez ohledu na jejich komplexnost.


Představte si například scénář, kdy nová kampaň vychází z předchozích marketingových výsledků. Většinou se u implementace těchto nových kampaní využívá osobních zkušeností lidí, kteří již kampaně v minulosti zaváděli. Tento přístup však má své omezení:

 • Omezení institucionální znalosti: Závislost na osobních znalostech může vést ke ztrátě aktiv, zapomenutým poznatkům nebo problémům v případě odchodu dané osoby z organizace

Jako řešení nastupují Marketing Operations s následujícími opatřeními:

 • Vedení záznamů: MOps působí jako správce marketingových záznamů a zajišťuje systematickou katalogizaci aktiv

 • Měření a analýza: Efektivní sledování používaných aktiv a jejich časového harmonogramu

 • Data a informace: Poskytování přesných informací bez zbytečných prodlev

Hlavní segmenty Marketing Operations

Datový management

V oblasti správy dat je kladen důraz na umístění a organizaci dat. Specialisté na marketingové operace si vytváří vlastní rámce a standardy pro efektivní sledování a používání dat, jež mají zásadní význam pro různé účely, jako je například nástup nových zaměstnanců nebo opakované používání marketingových prostředků. Kromě samotné organizace dat se jejich role rozšiřuje i na využívání datové analytiky, infrastruktury a osvědčených provozních postupů pro podporu a řízení marketingových strategií.

Správa kampaní

Správa kampaní se točí kolem hodnocení dopadu kampaní na celkový obchodní výsledek. Zahrnuje důkladnou analýzu výkonnosti každé kampaně s cílem pochopit, jak přispívají k celkové marketingové strategii nebo jak jí naopak škodí.

Tvorba obsahu

Při tvorbě obsahu se klíčové otázky točí kolem kvality a souladu obsahu se značkou. Marketingové operace hrají významnou roli při zajišťování toho, aby obsah odrážel identitu a hodnoty značky. Analyzují také návštěvnost a engagement, aby posoudily jeho efektivitu a oblasti, které je třeba zlepšit.

Generování potenciálních zákazníků

V oblasti generování leadů je kladen důraz na kvalitu a relevanci generovaných leadů. Specialisté z oddělení marketingových operací tyto leady sledují a zjišťují, zda jsou pro strategii přínosem, nebo zda je třeba je doladit.

Reportování a analytika

V oblasti reportování a analytiky je kladen důraz na propojení marketingové analytiky s širšími marketingovými a obchodními strategiemi. Marketing Ops sledují a reportují hlavní změny v datech a trendech, což týmu umožňuje porozumět těmto poznatkům a jednat na jejich základě s cílem zdokonalit své strategie a kroky.

Přidat nadpis (8)

Strategie pro Marketing Operations

Při formulování strategie pro Marketing Ops je zásadní identifikovat a řešit problémy, kterým tým marketingového oddělení čelí, což zahrnuje zohlednění požadavků a očekávání zákazníků, zainteresovaných stran a zaměstnanců společnosti, čímž se zajistí, aby strategie byla dobře propracovaná a splňovala potřeby všech zapojených subjektů. 

Níže zmiňujeme jedny z těch nejpoužívanějších Marketing Ops strategií:

1. Stanovení cílů operační strategie prospěšných pro zainteresované strany

Prvním krokem při formulování strategie marketingových operací je zajištění zpětné vazby od zainteresovaných stran a její zapracování. Efektivní komunikace se zainteresovanými stranami umožňuje lépe sladit úsilí vašeho týmu s nejvyššími potřebami a prioritami, které nemusí být zpočátku zřejmé.

Zde se stává klíčovou funkce interních dohod o úrovni služeb (SLA). Tyto dohody stanovují soubor očekávaných výsledků pro druhou stranu, vyjasňují očekávání a pomáhají předcházet potenciálním problémům.

Pokud například klíčové zainteresované strany usilují o zlepšení výkonnosti e-mail marketingu, stává se odpovědností týmu marketingových operací tento cíl podpořit a zprostředkovat. To zahrnuje zajištění následujících činností:

 • Zavedení spolehlivé e-mail marketingové technologie v rámci organizace.
 • Umožnění marketingovému týmu efektivně odesílat e-maily a vyvíjet poutavější nabídky obsahu.
 • Umožnění prodejnímu týmu generovat a využívat vysoce kvalitní potenciální zákazníky.
 • Zajištění efektivní komunikace a dostupnosti zdrojů pro všechny zainteresované strany v každé fázi procesu.

2. Stanovení měřitelných ukazatelů úspěšnosti strategie

Důležitým krokem při tvorbě strategie je určit, jak bude měřen úspěch projektu. Stanovením měřitelných ukazatelů umožníte průběžné sledování účinnosti strategie v průběhu realizace plánu. Tato metrika slouží jako neustálá připomínka cíle, kterého chcete dosáhnout, a výsledků, které zainteresované strany od vaší strategie očekávají.

Při hodnocení dopadu e-mail marketingu může být využito metrik, jako je míra prokliku či celkový počet kliknutí. Tyto ukazatele budou měřit hodnotu, kterou e-mail marketing přispívá k hospodaření firmy. Míru prokliků lze vypočítat tak, že se celkový počet kliknutí za měsíc vydělí počtem jedinečných zobrazení příjemců e-mailu za stejné období a toto číslo se vynásobí 100, čímž se získá procento. 

3. Stanovte si SMART cíle pro svou strategii

Po určení metrik je další fází tvorby strategie marketingových operací stanovení jasných cílů pomocí metody SMART, díky čemuž dáte vašemu týmu jasný směr a poskytnete lepší organizační strukturu pro realizaci strategie.

Dobře definovaný cíl SMART může například znít: "V příštím roce dosáhnout 25% nárůstu celkového počtu kliknutí na e-mail.". Tento cíl je efektivní, protože dodržuje kritéria SMART:

 • Konkrétní: Cíl je přesně vymezen a zaměřuje se výhradně na zlepšení e-mail marketingu.
 • Měřitelný: Pokrok lze kvantitativně sledovat prostřednictvím celkového počtu kliknutí.
 • Dosažitelný: Cíl zvýšit počet kliknutí o 25 % je náročný, ale v kontextu firmy dosažitelný.
 • Reálný: Tým má zdroje a schopnosti usilovat o 25% nárůst.
 • Časově omezený: Existuje jasný termín, přičemž pro dosažení tohoto cíle je stanoven jeden rok.

Návrh bez názvu (69)

4. Zapojení spolupracovníků do vylepšování strategie

Po stanovení cíle a metrik je dalším krokem sdělení důsledků těchto změn zainteresovaným kolegům, zejména těm, kteří jsou zodpovědní za tvorbu a distribuci e-mailových marketingových sdělení.

Lze například stanovit, že: "Marketéři budou mít prospěch ze zjednodušeného procesu tvorby e-mailových směrnic a efektivnějšího formátu. A kromě toho jim bude poskytnut formulář, do kterého budou moci přispět svými návrhy a zpětnou vazbou, jak tyto procesy vylepšit." Tento přístup zajistí, že všichni členové týmu budou nejen informováni, ale také aktivně zapojeni do vylepšování strategie, což ji učiní efektivnější a inkluzivnější.

5. Určení realizovatelných kroků k dosažení vašich cílů

Pro efektivní dosažení stanovených cílů je důležité, aby váš marketingový tým určil konkrétní, realizovatelné kroky. Tyto kroky jsou klíčové pro vyjasnění nezbytných činností, přesné určení zdrojů potřebných pro úspěch a zachování organizace v průběhu plnění úkolů.

Pro specialistu na marketingové operace je klíčovou součástí tohoto procesu konzultace se zainteresovanými stranami, které mají na plán významný vliv. Například při sledování dříve nastíněného cíle SMART může navrhnout opatření, jako např:

 • Přechod na modernějšího a efektivnějšího poskytovatele e-mailových technologií.
 • Zajištění správnosti a přesnosti údajů používaných pro měření cíle.
 • Umožnění marketingovému týmu generovat kvalitnější potenciální zákazníky.
 • Poskytnutí lepších šablon a nástrojů pro podporu prodeje prodejnímu týmu.

6. Delegování konkrétních úkolů na členy týmu

Jakmile je stanoven strategický rámec, dalším krokem týmu pro marketingové operace je přidělení konkrétních úkolů jednotlivým členům týmu, z nichž každý přispěje k dosažení cílů. Například jeden člen týmu může být zodpovědný za revizi seznamů kontaktů pro e-mail marketing, zatímco jiný se může zaměřit na audit stávajících pracovních postupů e-mail marketingu.

Jakmile jsou tyto úkoly dokončeny, měli by je členové týmu odškrtnout ve sdíleném, centralizovaném systému. Tento postup zajišťuje, že celý tým zůstane informován o průběhu projektu.

Závěr

Marketingové operace představují ve světě marketingu základní pilíř, který vyvažuje kreativní iniciativy se strategickou realizací. Od stanovení cílů SMART až po delegování konkrétních úkolů zajišťují marketingové operace, že strategie je nejen dobře promyšlená, ale také efektivně provedená. 

Na dnešním rychle se vyvíjejícím trhu je úloha marketingových operací zkrátka téměř nepostradatelná a funguje jako opěrný bod, který slaďuje marketingové úsilí s měřitelným úspěchem a udržitelným růstem.

Pokud uvažujete nad zavedením Marketing Operations do vaší společnosti a nevíte si rady, kde začít, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si bezplatnou konzultaci. Náš tým specialistů vám se zavedením Marketing Ops velmi rád pomůže a poradí.

FAQ

1. Co jsou marketingové operace?

Marketingové operace zahrnují řízení, analýzu a realizaci marketingových strategií tak, aby byly v souladu s obchodními cíli.

2. Proč jsou Marketing Operations důležité?

Zajišťují, že marketingové strategie jsou měřitelné, strategické a optimalizované z hlediska zdrojů.

3. Jaké jsou klíčové součásti marketingových operací?

Mezi klíčové součásti patří správa dat, správa kampaní, tvorba obsahu, generování leadů a analytika.

4. Jak marketingové operace ovlivňují úspěch společnosti?

Zefektivňují procesy, zlepšují rozhodování a slaďují marketing s obchodními cíli.

5. Jaké dovednosti jsou pro odborníky na marketingové operace klíčové?

Mezi důležité dovednosti patří analýza dat, řízení projektů a porozumění marketingovým technologiím.

6. Jak se měří úspěch v oblasti Marketing Operations?

Úspěch se měří podle konkrétních ukazatelů, jako je míra prokliků, kvalita leadů a výkonnost kampaní.

7. Mohou mít malé firmy prospěch z Marketing Operations?

Ano, malé firmy mohou využívat MOps pro efektivní marketingové strategie založené na datech.

8. Jakou roli hrají v Marketing Operations technologie?

Technologie umožňují analýzu dat, automatizaci a efektivitu marketingových kampaní.

Témata: Marketing

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Jakub Jamný

Napsal

Jakub Jamný

Jakub je juniorní marketingový konzultant, který se zajímá o trendy ve světě byznysu a moderních technologií. Má zkušenosti s reklamou na sociálních sítích, SEO a PPC kampaněmi.

Blog
10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Využijte plný potenciál HubSpotu díky 10 praktickým tipům pro optimalizaci marketingových, ...

Jak vybrat ten správný CRM systém

Jak vybrat ten správný CRM systém

Potřebujete pomoct s výběrem CRM systému? Náš průvodce se zabývá vším od posouzení potřeb vaší ...

SEO v Cross-Channel Marketingu

SEO v Cross-Channel Marketingu

Objevte možnosti pro integraci SEO do cross channel marketingové strategie, abyste účinně posílili ...

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Potenciální rizika a úskalí výkonnostního marketingu

Seznamte se s možnými riziky a nástrahami spojenými s výkonnostním marketingem. Ukážeme vám, jak se ...

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

Obsahový marketing pro různé fáze cesty kupujícího

V tomto článku vám poskytneme praktické tipy, které vám pomohou při vytváření promyšlené obsahové ...

Atribuční model v cross channel marketingu

Atribuční model v cross channel marketingu

Cílem tohoto článku je zjednodušit proces měření cross-channel marketingu. Prozkoumáme, jak ...

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

Průvodce výběrem správných platforem pro cross-channel marketing

V tomto průvodci se dozvíte, jak vybrat ty nejlepší marketingové platformy pro efektivní ...

Nejlepší CRM systémy zdarma

Nejlepší CRM systémy zdarma

Maximalizujte efektivitu svého podnikání pomocí těch nejlepších CRM systémů zdarma. Získejte ...

Jak vytvořit cross channel kampaň

Jak vytvořit cross channel kampaň

V tomto článku vám poskytneme srozumitelný a krok za krokem vedený postup pro tvorbu úspěšné ...

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Nejlepší CRM systémy pro malé firmy

Náš komplexní průvodce vás provede kroky, které vám pomohou vybrat ten správný CRM systém a taktéž ...

Co je to Cross Channel Marketing?

Co je to Cross Channel Marketing?

Naučte se, jak efektivně spojovat a koordinovat různé komunikační kanály pro maximální dosah a ...

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Případová studie: Flowboost Labelizer Google Ads skript

Už jste slyšeli o Flowboost Labelizer? Přinášíme vám stručný přehled, jak s jeho pomocí můžete u ...